Entitats Públiques

L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

S'integra en el sector públic instrumental. Forma part de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, que, al seu torn, forma part del Govern Autonòmic de les Illes Balears.
L'AETIB té com a objectiu genèric l'estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos del fons per afavorir el turisme sostenible. Les finalitats de l'AETIB són l'elaboració de l'estratègia de sostenibilitat com a element de disminució dels impactes de l'activitat turística i la millora del posicionament internacional de les Illes Balears.


La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)

Té les finalitats següents:
Defensar i promoure els interessos comuns de les entitats associades que la integren, així com fomentar i defensar la seva autonomia, en el marc de la Constitució, de l' Estatut d' Autonomia de les Illes Balears i del que estableixen aquests Estatuts.
Fomentar i defensar la llengua i la cultura de les Illes Balears en la vida local.
Promoure estudis sobre problemes i qüestions que afectin les entitats associades.
Difondre el coneixement de les institucions municipals i insulars, i també estimular que els ciutadans participin en l' activitat local.


La Cambra de Comerç de Mallorca

És una corporació de dret públic que presta serveis a les empreses i defensa l' interès general del comerç, la indústria, els serveis i la navegació. Col·labora amb l'administració pública i amb l'entorn empresarial per impulsar el desenvolupament econòmic sostenible, tenint representació en múltiples entitats i taules de treball. La Cambra de Comerç de Mallorca és membre de Cambra Espanya i col·labora activament amb les cambres oficials d'altres regions: espanyoles, mediterrànies, europees i internacionals


AENA (Aeroports Espanyols i Navegació Aèria)

És una empresa pública espanyola que gestiona els aeroports d'interès general a Espanya. La societat opera 45 aeroports i 2 heliports a Espanya i participa a través de la seva filial «Aena Internacional», en la gestió de 15 aeroports a Europa i Amèrica, cosa que el converteix en el primer operador aeroportuari del món, per nombre de passatgers.


L'Autoritat Portuària de Balears (APB)

És un organisme públic que depèn del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agència Urbana, Ports de l'Estat. L'APB és responsable de la gestió dels ports de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa i la Savina. Les seves competències són:


  • Realització, autorització i control de les operacions marítimes i terrestres relacionades amb el trànsit portuari i els serveis portuaris.
  • Ordenació de la zona de servei del port i dels usos portuaris.
  • Planificació, projecte, construcció, conservació i explotació de les obres de serveis del port i dels senyals marítims.
  • Gestió del domini portuari i dels senyals marítims.
    Foment de les activitats industrials i comercials relacionades amb el trànsit marítim o portuari.
  • Coordinació de les operacions de les diferents maneres de transport en l' espai portuari.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET)

Té per objecte el desenvolupament, implantació i prestació dels serveis meteorològics de competència de l' Estat i el suport a l' exercici d' altres polítiques públiques i activitats privades, contribuint a la seguretat de persones i béns i al benestar i desenvolupament sostenible de la societat espanyola. L' Agència ostenta la condició d' autoritat meteorològica de l' Estat, així com la condició d' autoritat meteorològica aeronàutica.


L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

És una entitat autònoma que depèn de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears, responsable de promoure, dirigir i coordinar l'exercici de l'activitat autonòmica en matèria d'estadística, així com del Sistema Estadístic de les Illes Balears d'acord amb el que estableix la Llei 3/2002 de 17 de maig i especial en el que s'indica en el seu article 34 sobre les seves funcions:
a) Promoure, dirigir i coordinar l'activitat estadística pública d'interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears. b) Elaborar l'avantprojecte del Pla d'estadística amb el suport de les restants unitats del sistema estadístic de les Illes Balears. c) Proposar la normalització de conceptes, definicions, classificacions, nomenclatures i codis per a la classificació de les dades i la presentació dels resultats, impulsar la seva utilització en l'activitat estadística de les Illes Balears i promoure, en el marc de les seves competències, la coordinació metodològica amb les estadístiques dels ajuntaments, d'altres comunitats autònomes, de l'Administració General de l'Estat, de la Unió Europea i d' organismes internacionals. g) Promoure la recerca estadística i la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic. j) Promoure la difusió de les estadístiques relatives a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Sobre l'Observatori

Fundació Mallorca Turisme
Edifici de la Misericòrdia
Plaça de l' Hospital, 4
07012 Palma, Illes Balears
Tel. + 34 971 21 96 48

© 2023 STO Mallorca | Tots els drets reservats |